mơ màng những điều không thiết thực trong Tiếng Anh là gì?

mơ màng những điều không thiết thực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mơ màng những điều không thiết thực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • mơ màng những điều không thiết thực

    to dream of impractical things