máy xén trong Tiếng Anh là gì?

máy xén trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ máy xén sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • máy xén

    cropper; trimmer