máy hát trong Tiếng Anh là gì?

máy hát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ máy hát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • máy hát

    gramophone; phonograph; juke-box; record-player

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • máy hát

    gramophone, phonograph, juke-box, record-player