máy mắt trong Tiếng Anh là gì?

máy mắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ máy mắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • máy mắt

    * dtừ

    life-blood