máy thử trong Tiếng Anh là gì?

máy thử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ máy thử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • máy thử

    * dtừ

    tester