máy đếm trong Tiếng Anh là gì?

máy đếm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ máy đếm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • máy đếm

    counter