mái vòm trong Tiếng Anh là gì?

mái vòm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mái vòm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mái vòm

    dome