liệng xuống biển trong Tiếng Anh là gì?

liệng xuống biển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệng xuống biển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liệng xuống biển

    xem vất xuống biển