liệng ném trong Tiếng Anh là gì?

liệng ném trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệng ném sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liệng ném

    * thngữ

    to cast away