liệng bỏ trong Tiếng Anh là gì?

liệng bỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệng bỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liệng bỏ

    abandon, throw away