lớn tuổi hơn trong Tiếng Anh là gì?

lớn tuổi hơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớn tuổi hơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớn tuổi hơn

    older (than)