lớn nhất thế giới trong Tiếng Anh là gì?

lớn nhất thế giới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớn nhất thế giới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớn nhất thế giới

    world’s largest