lộc phúc của trời trong Tiếng Anh là gì?

lộc phúc của trời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộc phúc của trời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộc phúc của trời

    * thngữ

    land of milk and honey