lễ dĩ nhiên là trong Tiếng Anh là gì?

lễ dĩ nhiên là trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lễ dĩ nhiên là sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lễ dĩ nhiên là

    naturally, of course