lễ bạc tâm thành trong Tiếng Anh là gì?

lễ bạc tâm thành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lễ bạc tâm thành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lễ bạc tâm thành

    trifling gift but sincere heart

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lễ bạc tâm thành

    trifling gift but sincere heart