lúc xuất phát trong Tiếng Anh là gì?

lúc xuất phát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lúc xuất phát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lúc xuất phát

    * dtừ

    go-off