lúc trăng lặn trong Tiếng Anh là gì?

lúc trăng lặn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lúc trăng lặn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lúc trăng lặn

    * dtừ

    moonset