lúc thuận tiện trong Tiếng Anh là gì?

lúc thuận tiện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lúc thuận tiện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lúc thuận tiện

    convenient time

    tôi sẽ gọi vào lúc thuận tiện hơn i'll call at a more convenient time