lúc tạm ngừng trong Tiếng Anh là gì?

lúc tạm ngừng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lúc tạm ngừng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lúc tạm ngừng

    * dtừ

    interregnum

    * ttừ

    interregnal