lúc sinh thời trong Tiếng Anh là gì?

lúc sinh thời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lúc sinh thời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lúc sinh thời

    * thngữ

    in one's life