lúc nghỉ ngơi trong Tiếng Anh là gì?

lúc nghỉ ngơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lúc nghỉ ngơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lúc nghỉ ngơi

    * dtừ

    rest