lúc mặt trời mọc trong Tiếng Anh là gì?

lúc mặt trời mọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lúc mặt trời mọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lúc mặt trời mọc

    * dtừ

    sunrise, sun-up