lúc mặt trời lặn trong Tiếng Anh là gì?

lúc mặt trời lặn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lúc mặt trời lặn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lúc mặt trời lặn

    * dtừ

    sunset, sundown, set