lúc gà lên chuồng trong Tiếng Anh là gì?

lúc gà lên chuồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lúc gà lên chuồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lúc gà lên chuồng

    at nightfall