lúc cuối vụ gặt trong Tiếng Anh là gì?

lúc cuối vụ gặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lúc cuối vụ gặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lúc cuối vụ gặt

    * dtừ

    harvest home