lúc có lúc không trong Tiếng Anh là gì?

lúc có lúc không trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lúc có lúc không sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lúc có lúc không

    * dtừ

    intermittence; * đtừ intermit; * phó từ intermittingly

    * ttừ

    casual, intermittent, spasmodic