giấu không nói ra trong Tiếng Anh là gì?

giấu không nói ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấu không nói ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấu không nói ra

    * thngữ

    to keep back