giơ cao biểu ngữ trong Tiếng Anh là gì?

giơ cao biểu ngữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giơ cao biểu ngữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giơ cao biểu ngữ

    to raise a banner