gần hai tuần lễ trong Tiếng Anh là gì?

gần hai tuần lễ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gần hai tuần lễ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gần hai tuần lễ

    nearly two weeks