gần gũi với trong Tiếng Anh là gì?

gần gũi với trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gần gũi với sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gần gũi với

    to be close to, near to