dương danh trong Tiếng Anh là gì?

dương danh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dương danh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dương danh

    (cũ) get oneself a good name

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • dương danh

    (cũ) Get oneself a good name

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • dương danh

    get oneself a good name