ước khoảng trong Tiếng Anh là gì?

ước khoảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ước khoảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ước khoảng

    * phó từ roughly, about, approximately

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ước khoảng

    to estimate