đen như qụa trong Tiếng Anh là gì?

đen như qụa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đen như qụa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đen như qụa

    * ttừ

    raven