đen lay láy trong Tiếng Anh là gì?

đen lay láy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đen lay láy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đen lay láy

    shiny black