đức quốc xã trong Tiếng Anh là gì?

đức quốc xã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đức quốc xã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đức quốc xã

    the nazis