đứa bé con trong Tiếng Anh là gì?

đứa bé con trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đứa bé con sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đứa bé con

    * dtừ

    youngster, kinchin