đục lõm vào trong Tiếng Anh là gì?

đục lõm vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đục lõm vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đục lõm vào

    * ngđtừ

    recess