độ thấm từ trong Tiếng Anh là gì?

độ thấm từ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độ thấm từ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • độ thấm từ

    * dtừ

    permeability