độ khẩu trong Tiếng Anh là gì?

độ khẩu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độ khẩu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • độ khẩu

  keep one's soul and body together

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • độ khẩu

  Keep one's soul and body together

  Làm lụng vất vả chỉ vừa đủ độ khẩu: To work hard and earn enough to keep one's soul and body together

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • độ khẩu

  keep one’s soul and body together