đốn củi trong Tiếng Anh là gì?

đốn củi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đốn củi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đốn củi

    to cut wood

    người đốn củi woodcutter