đốn cành trong Tiếng Anh là gì?

đốn cành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đốn cành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đốn cành

    to trim a branch