đốn cây trong Tiếng Anh là gì?

đốn cây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đốn cây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đốn cây

    to cut down a tree; to fell a tree

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đốn cây

    to cut down a tree