đảo người trong Tiếng Anh là gì?

đảo người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đảo người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đảo người

    move quickly or unexpectedly with sudden turns and shifts, jink