đùm trong Tiếng Anh là gì?

đùm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đùm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đùm

  * dtừ

  hub

  * đtừ

  to warp; to envelope

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đùm

  * noun

  hub

  * verb

  to warp; to envelope