đùm đụp trong Tiếng Anh là gì?

đùm đụp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đùm đụp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đùm đụp

    như thùm thụp

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đùm đụp

    như thùm thụp