đùm xe đạp trong Tiếng Anh là gì?

đùm xe đạp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đùm xe đạp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đùm xe đạp

    bicycle wheel