đùm xe trong Tiếng Anh là gì?

đùm xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đùm xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đùm xe

    hub