đô thị hóa trong Tiếng Anh là gì?

đô thị hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đô thị hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đô thị hóa

  to urbanise

  (từ cũ) urbanise

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đô thị hóa

  (từ cũ) Urbanise

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đô thị hóa

  to urbanize