úp xuống trong Tiếng Anh là gì?

úp xuống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ úp xuống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • úp xuống

    * dtừ

    face down