úp mở trong Tiếng Anh là gì?

úp mở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ úp mở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • úp mở

  ambiguous; equivocal

  trả lời thẳng thắn (không úp mở) to give a plain/straightforward answer

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • úp mở

  * adj

  equivocal

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • úp mở

  clear, unambiguous, unequivocal